คู่มือปฏิบัติงาน

default-thumbnail-sskru

≡ คู่มือการปฎิบัติงาน- คู่มือปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย การส่งเอกสารเพื่อเบิกชดใช้เงินยืมและการเบิกเงิน
- คู่มือปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณฝ่ายงานบริหารทั่วไป
- คู่มือบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
- คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
- คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
- คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำรายงานบรรณานุกรม
- คู่มือปฏิบัติงานเทคนิคหนังสือ
- คู่มือปฏิบัติงานประกอบการใช้งานระบบการจัดตารางสอนและตารางสอบ
- คู่มือปฏิบัติงานการยืมเงินไปราชการ และการเคลียร์เงินยืมฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- คู่มือปฏิบัติงานระบบดูหนังออนไลน์ LIB SSKRU
- คู่มือปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
- คู่มือปฏิบัติงานระบบบันทึกปริ้นงาน
- คู่มือปฏิบัติงานระบบแบบสอบถามออนไลน์