มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

default-thumbnail-sskru

≡ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใสหน่วยงาน 2564

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ