ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

default-thumbnail-sskru

≡ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ๑. การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓
๒. การจ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ สาขาขาดแคลน พ.ศ.๒๕๔๙
๓. หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ.๒๕๔๘
๔. กองทุนพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ.๒๕๕๖
๕. กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ.๒๕๕๕
๖. กองทุนสวัสดิการด้านอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.๒๕๕๖
๗. กองทุนอุดหนุนเพื่อการจัดการศึกษานักศึกษาพิการ พ.ศ.๒๕๕๙
๘. การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.๒๕๕๓
๙. การจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง อปท.กับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ.๒๕๔๙
๑๐.การจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ.๒๕๕๑
๑๑.การจัดการศึกษานักศึกษาพิการเรียนร่วม พ.ศ.๒๕๕๙
๑๒.การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐
๑๓.การจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๔๘
๑๔.การจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในโดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖
๑๕.การจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ.๒๕๕๖
๑๖.การจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๔๘
๑๗.การแต่งกายนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๖
๑๘.การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐
๑๙.การปฏิบัติของผู้กำกับการสอบและผู้เข้าสอบ พ.ศ.๒๕๕๓
๒๐.การรับ – จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง อปท.กับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ.๒๕๔๙
๒๑.การรับ - จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
๒๒.การรับเงินบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม สำหรับชาวต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๘
๒๓.การรับจ่ายเงินรายได้เพื่อการจัดสวัสดิการแก่บุคลากร พ.ศ.๒๕๕๘
๒๔.การลาของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖
๒๕.การให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๒
๒๖.การให้รางวัลแก่นักกีฬามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖
๒๗.การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๒๘.ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.๒๕๕๘
๒๙.ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ ฉบับที่ ๒
๓๐.ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๗
๓๑.เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙
๓๒.เงินยืมทดรองจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘
๓๓.เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙
๓๔.เงินสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.๒๕๔๙
๓๕.เบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ.๒๕๔๙
๓๖.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลาศึกษา ฝึกอบรมฯ พ.ศ.๒๕๕๖
๓๗.หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการใช้เงินคงคลัง พ.ศ.๒๕๕๘