ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

default-thumbnail-sskru

≡ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ๑. การจัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ.๒๕๕๖
๒. การแบ่งส่วนงานภายในระดับกองหรือเทียบเท่ากองมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ.๒๕๕๖
๓. การแบ่งส่วนงานภายในระดับงานหรือเทียบเท่างานมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ.๒๕๕๖
๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ.๒๕๕๖
๕. จัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ.๒๕๕๗
๖. นโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย