ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

default-thumbnail-sskru

≡ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ๑. กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
๒. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ฉบับที่ ๒ ๓
๓. การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘
๔. การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๖
๕. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐
๖. การบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ.๒๕๕๘
๗. การบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๐
๘. การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ.๒๕๕๘
๙. การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ.๒๕๕๗
๑๐. การบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายใน พ.ศ.๒๕๕๖
๑๑. การบังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.๒๕๔๙
๑๒. การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗
๑๓. การลาออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๔๙
๑๔. การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๖
๑๕. การให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งฯ พ.ศ.๒๕๕๖
๑๖. คณะกรรมการประจำคณะ สำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานฯ พ.ศ.๒๕๔๘
๑๗. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖
๑๘. คุณสมบัติหลักเกณฑ์ วิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๖
๑๙. คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๕๖
๒๐. คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบับที่ ๒
๒๑. คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการฯ พ.ศ.๒๕๕๖
๒๒. คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผศ.พิเศษ รศ.พิเศษ ศ.พิเศษ พ.ศ.๒๕๕๘
๒๓. คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ.๒๕๔๘
๒๔. เงินประจำตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ.๒๕๔๙
๒๕. เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการและหัวหน้างาน พ.ศ.๒๕๔๙
๒๖. จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐
๒๗. พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐ ฉบับที่ ๒ ๓ ๔
๒๘. มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.๒๕๕๖
๒๙. มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. ศ. พ.ศ.๒๕๕๙
๓๐. วินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙
๓๑. วินัยและการดำเนินการทางวินัย ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒
๓๒. สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๔
๓๓. หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.๒๕๕๔
๓๔. หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.๒๕๔๗ ฉบับที่ ๒
๓๕. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนฯ พ.ศ.๒๕๕๔
๓๖. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. พ.ศ.๒๕๔๙
๓๗. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของผู้ขอกำหนดตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. พ.ศ.๒๕๕๗
๓๘. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๗
๓๙. องค์การนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗