สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2564)

default-thumbnail-sskru

≡ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม (พ.ศ. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน (พ.ศ. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม (พ.ศ. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม (พ.ศ. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ (พ.ศ. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม (พ.ศ. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน (พ.ศ. 2564)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม (พ.ศ. 2564)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน (พ.ศ. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม (พ.ศ. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม (พ.ศ. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน (พ.ศ. 2564)