More Articles...

  1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
  2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างทำสนามเด็กเล่นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (BBL)
  3. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ Co Learning Space เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2564)
  5. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ
  6. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  7. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  8. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2563)
  9. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563