อบรมเชิงปฏิบัติการยื่นกู้ยืมกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)

197231818 1299451107123885 8113381607435887384 n

#นัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ยื่นกู้ยืมกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)
>>> สำหรับนักศึกษา รหัส 64
#ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom โดยให้นักศึกษาดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom เพื่อรองรับการใช้งาน
>> วันที่ 11 มิถุนายน 2564
>> เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กู้ยืมกองทุนฯ ปีการศึกษา 2564
>>> #สามารถดาวน์โหลดและเข้าร่วมอบรมฯ ได้ที่
Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/5297157679... Meeting ID: 529 715 7679 Passcode: 1YmTj5
--------------------------------
จัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นกู้ยืม ระบบ DSL ดังนี้
1.หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
- ผู้ขอกู้ยืม
- บิดา
- มารดา
- ผู้ปกครอง (กรณีที่มิใช่บิดา/มารดา)
- คู่สมรสของผู้ขอกู้ยืม (ถ้ามี)
#ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือ ได้ที่ >>https://www.studentloan.or.th/th/download/1617762139
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน #ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา ให้ถูกต้องและครบถ้วน
- ผู้ขอกู้ยืม
- บิดา
- มารดา
- ผู้ปกครอง (กรณีที่มิใช่บิดา/มารดา)
- คู่สมรสของผู้ขอกู้ยืม (ถ้ามี)
3.หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืม (แบบ กยศ.102)
- มีรายได้ประจำ (หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน)
- ไม่มีรายได้ประจำ (แบบ กยศ.102 แนบสำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ)