More Articles...

  1. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุรเชษฐ์ พรมรักษ์ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ อนุสาขาวิชาดนตรีไทย
  2. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ ไชยทองดี ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
  3. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อภิรดี ไชยกาล ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาครุศาสตร์ อนุสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  4. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุดาทิพย์ เกษจ้อย ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี
  5. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธัญญะ สายหมี ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ อนุสาขาวิชาดนตรีไทย
  6. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ฐิตารีย์ ไตรสรณปัญญา ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี
  7. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุภัทร สายรัตนอินทร์ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลก
  8. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ สุวิมล นาเพีย ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา
  9. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชนมน สุขวงศ์ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาครุศาสตร์