More Articles...

  1. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ อินทิรา ศักดิ์เมียนแก้ว ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
  2. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เชี่ยวชาญ แสงทอง ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
  3. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ วงศ์คำ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาครุศาสตร์
  4. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วิมล หลักรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  5. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุรเชษฐ์ พรมรักษ์ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ อนุสาขาวิชาดนตรีไทย
  6. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ ไชยทองดี ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
  7. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อภิรดี ไชยกาล ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาครุศาสตร์ อนุสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  8. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุดาทิพย์ เกษจ้อย ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี
  9. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธัญญะ สายหมี ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ อนุสาขาวิชาดนตรีไทย