More Articles...

  1. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กนกกาญจน์ จิรศิริเลิศ ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  2. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วรรธนะ พงษ์เสนา ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  3. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปรารถนา มะลิไทย ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  4. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เจษฎา โพนแก้ว ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาครุศาสตร์ อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
  6. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภาดล อามาตย์ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา บริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชา การจัดการ
  7. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อธิชาติ บุญญยศยิ่ง ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ครุศาสตร์ อนุสาขาวิชา การสอนภาษาไทย
  8. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พรเทพ เจิมขุนทด ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น
  9. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กณิชฑ์ ธีรสิทธางกูร ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา สังคมวิทยา