More Articles...

  1. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุภัทร สายรัตนอินทร์ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลก
  2. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ สุวิมล นาเพีย ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา
  3. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชนมน สุขวงศ์ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาครุศาสตร์
  4. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ญาณิศา ศรีบุญเรือง ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี
  5. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทองปักษ์ ดอนประจำ ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  6. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นิโรธ ศรีมันตะ ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
  7. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กนกกาญจน์ จิรศิริเลิศ ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  8. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วรรธนะ พงษ์เสนา ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  9. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปรารถนา มะลิไทย ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์