คณะกรรมการบริหารสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

prakasit

รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

ประธานสภาวิชาการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Blank-profile-picture-male  Blank-profile-picture-male

รศ.ประยงค์ ฐิติธนานนท์

กรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.จิณณวัตร ปะโคทัง

กรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ

Blank-profile-picture-male Blank-profile-picture-male

รศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์

กรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร

กรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ

Blank-profile-picture-male

 

ผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม

กรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 chiewchan

noppawan

ดร.เชี่ยวชาญ แสงทอง

กรรมการสภาวิชาการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ.ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี

กรรมการสภาวิชาการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

anansak sirikamol

ผศ.ดร.อนันศักดิ์ พวงอก

กรรมการสภาวิชาการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์ศิริกมล ประภาสพงษ์

กรรมการสภาวิชาการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

surasak-jantha  chuwit

อาจารย์สุรศักดิ์ จันทา

กรรมการสภาวิชาการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร.ชูวิทย์ นาเพีย

กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.