คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

prakasit

รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

รักษาราชการแทนอธิการบดี

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

surasak-srikajhang

pradit

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง

ที่ปรึกษาอธิการบดี

ผศ.ดร.ประดิษฐ ศิลาบุตร

ที่ปรึกษาอธิการบดี

shasa

chuwit

ผศ.ดร.สหัสา พลนิล

รองอธิการบดี

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร.ชูวิทย์ นาเพีย

รองอธิการบดี

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

wimol 

wimol 

ดร.วิมล หลักรัตน์

รองอธิการบดี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร.เจษฎา ชาตรี

รองอธิการบดี

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

pongsak

asana

ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง

ผู้ช่วยอธิการบดี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ.ดร.อาสนะ เชิดชู

ผู้ช่วยอธิการบดี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chiewchan

noppawan

ดร.เชี่ยวชาญ แสงทอง

คณบดี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ.ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี

คณบดี
คณะครุศาสตร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 emon

padol 

ผศ.ดร.เอมอร แสนภูวา

คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ.ดร.ภาดล อามาตย์

คณบดี
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

surasak-jantha

 

 

นายสุรศักดิ์ จันทา

คณบดี
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

jetsada phonkaew  tacit

ผศ.ดร.เจษฎา โพนแก้ว

ผอ.สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ.ดร.เตชิต ศิรวงศ์เดชา

ผู้ช่วยอธิการดบดี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.