พันธกิจ วัตถุประสงค์ อัตลักษณ์

  [ พันธกิจ ]

           1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีสมรรถนะสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
           2. วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
           3. ผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพขั้นสูง
           4. บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น
           5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น
           6. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล

  [ วัตถุประสงค์ ]

           1. เพื่อผลิตบัณฑิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่พร้อมด้วยความรู้ มีความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม
           2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น
           3. เพื่อสืบสานและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
           4. เพื่อผลิตและพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ที่เหมาะสม
           5. เพื่อศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
           6. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินภารกิจ ได้อย่างมีคุณภาพ

  [ อัตลักษณ์ ]

           “บัณฑิตจิตสาธารณะ” หมายถึง บัณฑิตที่เน้นการเป็นเลิศด้านวิชาการควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน เอาใจใส่และห่วงใยในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ คิดและปฏิบัติในทางที่ดี มีความสำนึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด เน้นความเรียบร้อย ประหยัดและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ