ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

 [ ปรัชญา ]

           ความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 [ ปณิธาน ]

           ตั้งมั่น  :  ในความเป็นธรรม 
           มุ่งมั่น  :  ในความเป็นเลิศ
           เชื่อมั่น :  ในคุณค่าของคนและการทำงานเป็นทีม
           ถือมั่น  :  ในความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคม

 [ วิสัยทัศน์ ]

           มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นต้นแบบการผลิตและพัฒนาครู วิจัย สร้างองค์ความรู้ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรม นำพาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายในปี 2565