สารสัมพันธ์ ขาว-ทอง ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2562

june2019