More Articles...

  1. ขอแสดงความยินดี กับนายสุรศักดิ์ พันธนาม ที่ได้รับรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยม และคว้าเหรียญทอง จากการแข่งขันยูโด รุ่นน้ำหนัก 60 กก. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 "สุรนารีเกมส์"
  2. ขอแสดงความยินดี กับนางสาวภาวิณี บุญเจริญ ที่ได้รับรางวัลนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยม และคว้าเหรียญทอง จากการแข่งขันแฮนด์บอล หญิงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 "สุรนารีเกมส์"
  3. ขอแสดงความยินดี กับนายสุรศักดิ์พันธนาม และ นางสาวภาวิณี บุญเจริญ ที่ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 "สุรนารีเกมส์"
  4. แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย