More Articles...

  1. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภัควัฒน์ จรรยาสุทธิวงศ์ ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  2. "ศิษย์ของครู ครูของศิษย์"
  3. ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชการ
  4. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น อาจารย์ประจำวิทยาลัยกฎหมายและการปกครองที่สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ไทศึกษา
  5. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2560 ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ณ หอประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
  6. ขอแสดงความยินดี กับ ดร.เบญจมาศ ฉิมมาลี อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
  7. แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกภาคอิสานตอนล่างเนื่องในวันรพี 2560 และเป็นตัวแทนภาคอิสานตอนล่างเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพีระดับประเทศ
  8. ขอเชิญร่วมส่งกำลังใจเชียร์ นายสุรศักดิ์ พันธนาม ตัวแทนทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560
  9. นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศ รายการแข่งขันโปรแกรม excel และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการแข่งขันพิมพ์ดีด