More Articles...

  1. ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  2. ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  3. Thailand | Ranking Web Of Universities โดย Cybermetrics Lab สถาบันวิจัยแห่งชาติประเทศสเปน ซึ่งพบว่า มรภ.ศรีสะเกษ มีคะแนนคุณภาพอยู่ในอันดับที่ 74 ของประเทศไทย (จากทั้งหมด 180 แห่ง ทั้งสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน)
  4. ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 “ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ” ได้รับคะแนน 89.07 จากสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมิน 77 สถาบัน
  5. ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง ที่ได้รับเลือกเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
  6. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จักรพันธ์ โสมะเกษตริน ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย และ อาจารย์บูรณ์เชน สุขคุ้ม ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ภาคโปสเตอร์ ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน
  7. ขอแสดงความยินดี กับนายสุรศักดิ์ พันธนาม ที่ได้รับรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยม และคว้าเหรียญทอง จากการแข่งขันยูโด รุ่นน้ำหนัก 60 กก. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 "สุรนารีเกมส์"
  8. ขอแสดงความยินดี กับนางสาวภาวิณี บุญเจริญ ที่ได้รับรางวัลนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยม และคว้าเหรียญทอง จากการแข่งขันแฮนด์บอล หญิงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 "สุรนารีเกมส์"
  9. ขอแสดงความยินดี กับนายสุรศักดิ์พันธนาม และ นางสาวภาวิณี บุญเจริญ ที่ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 "สุรนารีเกมส์"