More Articles...

  1. ขอแสดงความยินดีกับนายสิริชัย ศรีชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับการคัดเลือก ที่ควรแก่การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ และเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2560
  2. ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  3. ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  4. ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  5. Thailand | Ranking Web Of Universities โดย Cybermetrics Lab สถาบันวิจัยแห่งชาติประเทศสเปน ซึ่งพบว่า มรภ.ศรีสะเกษ มีคะแนนคุณภาพอยู่ในอันดับที่ 74 ของประเทศไทย (จากทั้งหมด 180 แห่ง ทั้งสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน)
  6. ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 “ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ” ได้รับคะแนน 89.07 จากสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมิน 77 สถาบัน
  7. ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง ที่ได้รับเลือกเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
  8. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จักรพันธ์ โสมะเกษตริน ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย และ อาจารย์บูรณ์เชน สุขคุ้ม ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ภาคโปสเตอร์ ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน
  9. ขอแสดงความยินดี กับนายสุรศักดิ์ พันธนาม ที่ได้รับรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยม และคว้าเหรียญทอง จากการแข่งขันยูโด รุ่นน้ำหนัก 60 กก. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 "สุรนารีเกมส์"