More Articles...

  1. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ไมยรา เศรษฐมาศ ที่สำเร็จการศึกษา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  2. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร
  3. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ บูรณ์เชน สุขคุ้ม อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาชุมชน
  4. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชนมน สุขวงศ์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
  5. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภัควัฒน์ จรรยาสุทธิวงศ์ ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  6. "ศิษย์ของครู ครูของศิษย์"
  7. ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชการ
  8. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น อาจารย์ประจำวิทยาลัยกฎหมายและการปกครองที่สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ไทศึกษา
  9. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2560 ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ณ หอประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย