More Articles...

  1. นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศ รายการแข่งขันโปรแกรม excel และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการแข่งขันพิมพ์ดีด
  2. ขอแสดงความยินดีกับนายดำรงศักดิ์ โสดามุก สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ ลำดับที่ 64 จากผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน 103 คน (ระดับอุดมศึกษา) ในการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 14 (นานาชาติ) ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  3. ขอแสดงความยินดีกับนายสิริชัย ศรีชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับการคัดเลือก ที่ควรแก่การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ และเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2560
  4. ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  5. ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  6. ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  7. Thailand | Ranking Web Of Universities โดย Cybermetrics Lab สถาบันวิจัยแห่งชาติประเทศสเปน ซึ่งพบว่า มรภ.ศรีสะเกษ มีคะแนนคุณภาพอยู่ในอันดับที่ 74 ของประเทศไทย (จากทั้งหมด 180 แห่ง ทั้งสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน)
  8. ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 “ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ” ได้รับคะแนน 89.07 จากสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมิน 77 สถาบัน
  9. ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง ที่ได้รับเลือกเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น