More Articles...

  1. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กณิชฑ์ ธีรสิทธางกูร ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา สังคมวิทยา
  2. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ทรณ์ สิทธิศักดิ์ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา กฎหมายอาญา
  3. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดำรงฤทธิ์ จันทรา ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ครุศาสตร์
  4. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พัชรวรรณ สิทธิศาสตร์ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ชีววิทยา
  5. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิชชุดา วงศ์พานิชย์ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
  6. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พิทักษ์ชัย ทางทอง ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ครุศาสตร์
  7. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ชติมา เมฆวัน ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ครุศาสตร์
  8. ขอแสดงความยินกับนักศึกษาที่ได้เข้ารับเกียรติบัตรรางวัล ความประพฤติดีทั่วราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 85
  9. ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.พรศิริ วิรุณพันธ์ ที่สำเร็จการศึกษา ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต