More Articles...

  1. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ บูรณ์เชน สุขคุ้ม อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาชุมชน
  2. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชนมน สุขวงศ์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
  3. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภัควัฒน์ จรรยาสุทธิวงศ์ ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  4. "ศิษย์ของครู ครูของศิษย์"
  5. ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชการ
  6. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น อาจารย์ประจำวิทยาลัยกฎหมายและการปกครองที่สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ไทศึกษา
  7. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2560 ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ณ หอประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
  8. ขอแสดงความยินดี กับ ดร.เบญจมาศ ฉิมมาลี อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
  9. แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกภาคอิสานตอนล่างเนื่องในวันรพี 2560 และเป็นตัวแทนภาคอิสานตอนล่างเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพีระดับประเทศ