More Articles...

  1. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ชติมา เมฆวัน ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ครุศาสตร์
  2. ขอแสดงความยินกับนักศึกษาที่ได้เข้ารับเกียรติบัตรรางวัล ความประพฤติดีทั่วราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 85
  3. ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.พรศิริ วิรุณพันธ์ ที่สำเร็จการศึกษา ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  4. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จริยา สายรัตนอินทร์ ที่สำเร็จการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  5. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ไมยรา เศรษฐมาศ ที่สำเร็จการศึกษา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  6. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร
  7. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ บูรณ์เชน สุขคุ้ม อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาชุมชน
  8. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชนมน สุขวงศ์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
  9. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภัควัฒน์ จรรยาสุทธิวงศ์ ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์