More Articles...

  1. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการวิชาชีพครู
  2. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์เรียรู้วิชาชีพธุรกิจจำลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีต ลานจอดรถ ทางเท้า และท่อระบายน้ำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  4. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงอุทยานการเรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธุ์ 4 เผ่า (ลาว เขมร ส่วย เยอ) ประจำอาคารอเนกประสงค์
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องร้อยภาพพันเรื่องเมืองศรีสะเกษ และห้องเธียเตอร์ประจำอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อลิขสิทธิ์ลายเส้น จำนวน 65 ชุด
  7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์เรียนรู้วิชาชีพธุรกิจจำลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอุทยานการเรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธุ์ ๔ เผ่า (ลาว เขมร ส่วย เยอ) ประจำอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องร้อยภาพพันเรื่องเมืองศรีสะเกษ และห้องเธียเตอร์ ประจำอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)