More Articles...

  1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องร้อยภาพพันเรื่องเมืองศรีสะเกษและห้องเธียเตอร์ประจำอาคารอเนกประสงค์
  2. ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงห้องร้อยภาพพันเรื่องเมืองศรีสะเกษ และห้องเธียเตอร์ ประจำอาคารอเนกประสงค์
  3. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอุทยานการเรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธุ์ ๔ เผ่า (ลาว เขมร ส่วย เยอ) ประจำอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีต ลานจอดรถ ทางเท้า และท่อระบายน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอุทยานการเรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธุ์ 4 เผ่า (ลาว เขมร ส่วย เยอ) ประจำอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานปรับปรุงอุทยานการเรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธุ์ 4 เผ่า (ลาว เขมร ส่วย เยอ) ประจำอาคารอเนกประสงค์
  7. ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีต ลานจอดรถ ทางเท้า และท่อระบายน้ำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  8. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีต ลานจอดรถ ทางเท้า และท่อระบายน้ำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  9. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ