More Articles...

  1. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายลิฟต์โดยสาร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ตัว
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิฟต์โดยสาร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ตัว วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
  8. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง