More Articles...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์เรียนรู้วิชาชีพธุรกิจจำลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  4. ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอล ลู่-ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
  5. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมและแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธุ์ ๔ เผ่า (ลาว เขมร ส่วย เยอ) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะเขียนหนังสือ และเก้าอี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ รายการ
  8. ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ รายการ
  9. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมและแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธุ์ ๔ เผ่า (ลาว เขมร ส่วย เยอ) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ รายการ