More Articles...

  1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ
  2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาถาวร กลุ่มพนักงานวิชาการ
  3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาถาวร กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ
  4. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง กลุ่มพนักงานวิชาการ
  5. รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ
  6. รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ กลุ่มพนักงานปฏิบัติงาน
  7. เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ.2560
  8. ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ