More Articles...

  1. รายชื่อผู้ีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้างกลุ่มพนักงานปฏิบัติการ
  2. รายชื่อผู้ีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้างกลุ่มพนักงานวิชาการ
  3. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง กลุ่มพนักงานวิชาการ
  4. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ
  5. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ
  6. เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ.2560
  7. ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ