More Articles...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
  2. ผลการคดัเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
  3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
  4. การขยายการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 3)
  5. โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
  6. ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 3)
  7. แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
  8. ขยายการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563
  9. ขยายเวลาการรับสมัครและการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2)