More Articles...

  1. ขยายเวลาการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียน 3/2562
  2. ขยายเวลาการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563
  3. ขอเชิญร่วมงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 7 "
  4. เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
  5. การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป.(เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563
  6. รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563