More Articles...

  1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  2. รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563
  3. รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้ารับศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
  4. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563
  5. รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ ประเภททั่วไป คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
  6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
  7. ผลการคดัเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
  8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
  9. การขยายการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 3)