More Articles...

  1. รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้ารับศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
  2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563
  3. รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ ประเภททั่วไป คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
  5. ผลการคดัเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
  6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
  7. การขยายการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 3)
  8. โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
  9. ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 3)