การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

154220991 1238745686527761 7646993212301904468 o 

More Articles...

  1. กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการรายงานตัว ปฐมนิเทศ และทำสัญญาจ้าง บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
  2. การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป.(เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2564
  3. การรับสมัครเรียน นักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564
  4. การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รับตรง (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564
  5. รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ ประเภทโควตา รับตรง คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
  6. รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกเลิกระดับเศรษฐิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (เพิ่มเติม)
  7. แก้ไขรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างงานเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แก้ไขครั้งที่ 2
  8. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 2
  9. แก้ไขรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างงานเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แก้ไขครั้งที่ 1