More Articles...

  1. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างงานเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
  2. กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559-2560
  3. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภท โควตา รับตรง ประจำปีการศึกษา 2564
  4. งานพัฒนานักศึกษา รับสมัครนักศึกษาจ้างงาน ภาคเรียนที่ 1/2563
  5. ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563
  6. ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "๒๐ ปี ราชภัฏศรีสะเกษ"
  7. ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุน
  8. แบบฟอร์มตอบรับ "ทุนการศึกษาธนาคารไทยพานิชย์"
  9. รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษามูลนิธิ The SET Foundation ประจำปีการศึกษา 2563