ทุนการศึกษา

เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับสูงขึ้น อันจะมีส่วนสำคัญในการยกฐานะความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้จัดหากองทุนให้แก่นักศึกษาหลายประเภท เช่น

ทุนพระบรมราชานุเคราะห์ของสมเด็จระบรมราชินีนาถ
ทุนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ทุนพระราชกิตติรังษีและพระครูโสภิตธรรมขันธ์
ทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
ทุนมูลนิธิสวัสดิการสังคม เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ
กองทุน รศ.ดร. บุญชม ศรีสะอาด
ทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ทุนสำนักงานสลากกินแบ่งรับบาล
ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
ทุน SET Foundation
กองทุนบุญชง วีสมหมาย
กองทุนกนก โตสุรัตน์
ทุนเรียนดี-ความสามารถพิเศษ
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ. กยศ.