More Articles...

  1. กำหนดการตรวจเอกสารแบบคำขอกู้ยืมและสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561
  2. การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2561
  3. รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2
  4. รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2561
  5. ประกาศผลรายชื่อผู้สมัครและสถานที่สอบ รอบที่ 2
  6. การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป.(เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2561
  7. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
  8. การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
  9. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560