More Articles...

  1. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
  2. การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
  3. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560
  4. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560
  5. รายชื่อนักศึกษาภาค กศ.บป.(เสาร์-อาทิตย์) ที่มีสิทธิ์รายงานตัว ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
  6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560
  7. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป.(เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2560
  8. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 (แบบมีเงื่อนไข)
  9. กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560