More Articles...

  1. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชนมน สุขวงศ์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
  2. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภัควัฒน์ จรรยาสุทธิวงศ์ ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  3. "ศิษย์ของครู ครูของศิษย์"
  4. ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชการ
  5. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น อาจารย์ประจำวิทยาลัยกฎหมายและการปกครองที่สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ไทศึกษา
  6. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2560 ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ณ หอประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
  7. ขอแสดงความยินดี กับ ดร.เบญจมาศ ฉิมมาลี อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
  8. แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกภาคอิสานตอนล่างเนื่องในวันรพี 2560 และเป็นตัวแทนภาคอิสานตอนล่างเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพีระดับประเทศ
  9. ขอเชิญร่วมส่งกำลังใจเชียร์ นายสุรศักดิ์ พันธนาม ตัวแทนทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560