More Articles...

  1. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร
  2. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ บูรณ์เชน สุขคุ้ม อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาชุมชน
  3. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชนมน สุขวงศ์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
  4. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภัควัฒน์ จรรยาสุทธิวงศ์ ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  5. "ศิษย์ของครู ครูของศิษย์"
  6. ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชการ
  7. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น อาจารย์ประจำวิทยาลัยกฎหมายและการปกครองที่สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ไทศึกษา
  8. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2560 ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ณ หอประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
  9. ขอแสดงความยินดี กับ ดร.เบญจมาศ ฉิมมาลี อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์