More Articles...

  1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารสาธิตอนุบาลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  2. ประกาศให้เช่าพื้นที่จัดจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ในงานพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทาน ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตัดชุดกิจกรรม และเสื้อน้องใหม่
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าและบริการอื่น ๆ ในงานพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการธุรกิจอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกาศประกวดราคาจ้างตัดชุดกิจกรรม และเสื้อน้องใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกาศให้เช่าพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าและบริการอื่น ๆ ในงานพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560
  8. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างตัดชุดกิจกรรม และเสื้อน้องใหม่
  9. ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างตัดชุดกิจกรรม และเสื้อน้องใหม่