More Articles...

  1. ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงตกแต่งอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกาศร่างขอบเขตงานซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารหอพักนักศึกษา
  8. ประกาศประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการถ่ายภาพบัณฑิต ร้านจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก และบริหารให้เช่าชุดครุย ชุดปกติขาว ชุดเครื่องหมายงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559
  9. ประกาศราคากลางซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๒,๐๐๐ KVA ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)