More Articles...

  1. ชี้แจงข้อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 2,000 KVA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงตกแต่งอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกาศร่างขอบเขตงานซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารหอพักนักศึกษา
  9. ประกาศประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการถ่ายภาพบัณฑิต ร้านจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก และบริหารให้เช่าชุดครุย ชุดปกติขาว ชุดเครื่องหมายงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559