More Articles...

  1. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกาศร่างขอบเขตงานซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารหอพักนักศึกษา
  5. ประกาศประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการถ่ายภาพบัณฑิต ร้านจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก และบริหารให้เช่าชุดครุย ชุดปกติขาว ชุดเครื่องหมายงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559
  6. ประกาศราคากลางซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๒,๐๐๐ KVA ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๒,๐๐๐ KVA ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกาศร่างขอบเขตงานจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
  9. ประกาศร่างขอบเขตงานปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารอเนกประสงค์ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ระบบ