More Articles...

  1. ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๒,๐๐๐ KVA ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกาศร่างขอบเขตงานจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
  3. ประกาศร่างขอบเขตงานปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารอเนกประสงค์ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ระบบ
  4. ประกาศร่างขอบเขตงานซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
  5. ประกาศร่างขอบเขตงานปรับปรุงตกแต่งอาคารอเนกประสงค์ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน
  6. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561
  7. ประกาศร่างขอบเขตงานซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ตัว
  8. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9. ประกาศร่างขอบเขตงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษา