More Articles...

  1. ประกาศชี้แจงข้อสอบถาม การประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกาศร่าง TOR และเอกสารประกวดราคาซื้อหลอดไฟประหยัดพลังงานชนิด LED และเครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed/Inverter พร้อมติดตั้ง ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ - มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
  3. ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหลอดไฟประหยัดพลังงานชนิด LED และเครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed/Inverter พร้อมติดตั้ง ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ - มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
  6. ประกาศร่าง TOR และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ชี้แจงข้อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 2,000 KVA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงตกแต่งอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)