More Articles...

  1. ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกาศชี้แจงข้อสอบถาม การประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกาศร่าง TOR และเอกสารประกวดราคาซื้อหลอดไฟประหยัดพลังงานชนิด LED และเครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed/Inverter พร้อมติดตั้ง ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ - มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
  6. ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหลอดไฟประหยัดพลังงานชนิด LED และเครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed/Inverter พร้อมติดตั้ง ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ - มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
  9. ประกาศร่าง TOR และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)