More Articles...

  1. ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ชั้น 3 ประจำอาคารส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ
  2. ตารางแสดงวงเิงนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ชั้น 3 ประจำอาคารส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ
  3. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อลิขสิทธิ์ลายเส้นพร้อมสื่อ จำนวน 42 ชุด
  4. ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างปรับปรุงลานจอดรถประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และปรับปรุงทางเท้าประจำอาคารอเนกประสงค์
  5. ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และปรับปรุงทางเท้าประจำอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเ็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงลานจอดรถประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และปรับปรุงทางเท้าประจำอาคารอเนกประสงค์
  8. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา จำนวน 2 รายการ
  9. ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)