More Articles...

  1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเรียนรู้ธุรกิจอาหาร
  2. ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ชั้น 3 ประจำอาคารส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ
  3. ตารางแสดงวงเิงนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ชั้น 3 ประจำอาคารส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ
  4. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อลิขสิทธิ์ลายเส้นพร้อมสื่อ จำนวน 42 ชุด
  5. ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างปรับปรุงลานจอดรถประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และปรับปรุงทางเท้าประจำอาคารอเนกประสงค์
  6. ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และปรับปรุงทางเท้าประจำอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเ็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงลานจอดรถประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และปรับปรุงทางเท้าประจำอาคารอเนกประสงค์
  9. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา จำนวน 2 รายการ