More Articles...

  1. ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างตัดชุดกิจกรรม และเสื้อน้องใหม่
  2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเรียนรู้ธุรกิจอาหาร
  3. ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ชั้น 3 ประจำอาคารส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ
  4. ตารางแสดงวงเิงนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ชั้น 3 ประจำอาคารส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ
  5. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อลิขสิทธิ์ลายเส้นพร้อมสื่อ จำนวน 42 ชุด
  6. ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างปรับปรุงลานจอดรถประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และปรับปรุงทางเท้าประจำอาคารอเนกประสงค์
  7. ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และปรับปรุงทางเท้าประจำอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเ็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9. ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงลานจอดรถประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และปรับปรุงทางเท้าประจำอาคารอเนกประสงค์