More Articles...

  1. ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคาสาธิตอนุบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารสาธิตอนุบาลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  3. ประกาศให้เช่าพื้นที่จัดจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ในงานพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทาน ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตัดชุดกิจกรรม และเสื้อน้องใหม่
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าและบริการอื่น ๆ ในงานพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560
  6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการธุรกิจอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกาศประกวดราคาจ้างตัดชุดกิจกรรม และเสื้อน้องใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกาศให้เช่าพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าและบริการอื่น ๆ ในงานพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560
  9. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างตัดชุดกิจกรรม และเสื้อน้องใหม่