More Articles...

  1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้างอาคารเรียและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 9 ชั้น 1 หลัง
  2. ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 9 ชั้น 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงอัฒจันทร์และสนามกีฬา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
  4. ประกาศประกวดราคาเช่าระบบวงจรสื่อสารความเูง (อินเทอร์เน็ต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
  6. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 7 รายการ
  7. รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  8. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเช่าระบบวงจรสื่อสารความเร็วสูง (อินเทอร์เน็ต)
  9. ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าระบบวงจรสื่อสารความเร็วสูง (อินเทอร์เน็ต)