More Articles...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมสัมมนาประจำอาคารส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างปรับปรุงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  5. ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  7. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมสัมมนาประจำอาคารส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานปรับปรุงห้องประชุมสัมมนาประจำอาคารส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ