More Articles...

  1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักหญิง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้างอาคารหอพักชาย ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
  3. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักชาย ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แบบมีเงื่อนไข
  4. ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักชาย ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แบบมีเงื่อนไข
  5. ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักหญิง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แบบมีเงื่อนไข
  6. ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักหญิง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แบบมีเงื่อนไข
  7. ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักชาย ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แบบมีเงื่อนไข
  8. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอัฒจันทร์และสนามกีฬา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แบบมีเงื่อนไข
  9. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานปรับปรุงอัฒจันทร์และสนามกีฬา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ