More Articles...

  1. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักหญิง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
  3. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักชาย ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
  4. ประกาศประกวดราคาจ้างกก่อส้รางอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 9 ชั้น 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบวงจรสื่อสารความเร็วสูง (อินเทอร์เน็ต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 9 ชั้น 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  8. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร
  9. ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)