More Articles...

  1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานวิชาการ ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาถาวร
  2. รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน ประจำเต็มเวลาถาวร กลุ่มพนักงานวิชาการ
  3. รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน ประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง กลุ่มพนักงานวิชาการ
  4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง
  5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานวิชาการ ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง
  6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ
  7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานวิชาการ ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง
  8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานวิชาการ ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาถาวร
  9. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ