More Articles...

  1. รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน ประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง กลุ่มพนักงานวิชาการ
  2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง
  3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานวิชาการ ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง
  4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ
  5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานวิชาการ ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง
  6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานวิชาการ ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาถาวร
  7. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ
  8. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง กลุ่มพนักงานวิชาการ
  9. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาถาวร กลุ่มพนักงานวิชาการ