More Articles...

  1. แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  2. การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี เพิ่มเติม (TCAT รอบ 5) ประจำปีการศึกษา 2561
  3. การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561
  4. แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
  5. ขอเขิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมใจถวายความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่ มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  6. ขอเชิญร่วมวันบริหารธุรกิจนัดพบแรงงาน (JOB BUSINESS FAIR 2018)
  7. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
  8. ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมฟังปาฐกถาและเสวนาวิชาการ
  9. ขอเชิญนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล #ThaiLIS