More Articles...

  1. กำหนดการเปิด-ปิดห้องสมุดระหว่างสอบปลายภาค
  2. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประกวด/การแข่งขัน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
  3. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561
  4. ขอเชิญชวน นักเรียน/นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
  5. ขอเชิญสมัครเข้าร่วมตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานรำลึกวันรพีพระบิดาแห่งกฎหมายไทย
  6. เชิญร่วมงานราชภัฏนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2561
  8. แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  9. การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี เพิ่มเติม (TCAT รอบ 5) ประจำปีการศึกษา 2561